BrandQ专家名录

主頁 > 索引 > BrandQ专家名录

Mr. Hoi Lun Li 李海麟
ColorSky Printing System

Unit 07, 6/F, Yen Sheng Centre, No. 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
T: (852) 92178159
E: alan@colorsky-printing.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 09/23/2019
Thru 到期日 到期日 : 09/30/2023

Mr. Hong W. Chan 陈康竑
Harris Photo

34A 6/F Man Hing Building, 32-34A Boundary Street, Hong Kong
T: (852) 98403523
E: chanhongwang@hotmail.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 06/01/2019
Thru 到期日 到期日 : 05/31/2021

Mr. Kai Tai Henry Young 杨启泰
Career (HK) Printing Supplies Limitd
基利印刷器材(香港)有限公司

5/F Tai Ping Industrial Centre, Block 3, 53 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong
香港大埔汀角路53号太平工业中心第三座5楼
T: (852) 26678633
E: kt_young@carreerltd.com.hk

BrandQ Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 01/01/2020
Thru 到期日 到期日 : 12/31/2021